EN|SK
Eurocontrol - Logo
Iné

Manažérske systémy

Iné

Procesný personálny organizačný audit

Procesný personálny organizačný audit je vhodným nástrojom umožňujúcim vedeniu organizácie získať prehľad o riadení a fungovaní vlastnej organizácie. PPOA poskytuje reálny obraz o vlastnostiach, danostiach a schopnostiach jednotlivých pracovníkov na konkrétnych pozíciách a o ich predpokladoch pre danú prácu, prípadne pre iné pozície. Ide o nestranný pohľad do radov organizácie, od ktorého sa odvíjajú dôležité personálne rozhodnutia súčasnosti alebo budúcnosti. PPOA tvorí vhodný základ pre projekt vybudovania a implementácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000, resp. iného manažérskeho systému.

Možno ho vykonať oddelene ako tri nezávislé audity

  1. procesný audit – zameraný na procesnú funkčnosť a efektívnosť organizácie
  2. personálny audit – zameraný na efektívnosť využitia pracovného potenciálu zamestnancov
  3. organizačný audit – zameraný na optimálne nastavenie org. štruktúry organizácie

alebo je možné ho kumulovať do jedného veľkého auditu

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.