EN|SK
Eurocontrol - Logo
Potraviny

Manažérske systémy

Systémy manažérstva potravinovej bezpečnosti

Preukazujú schopnosť organizácie dodávať zákazníkom bezpečné potravinárske produkty. Systém manažérstva potravinovej bezpečnosti pomôže organizácii znižovať riziká potravinovej bezpečnosti, zefektívniť riadenie nákladov a stabilizovať sa na trhu v potravinárskej oblasti.

HACCP

Je systém potravinovej bezpečnosti založený na prevencii. Zahŕňa systematickú metódu analýzy procesov v potravinárstve, identifikácie možných rizík a určenia kritických bodov kontroly, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa k spotrebiteľovi dostali nebezpečné potraviny.

STN EN ISO 22000 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

Cieľom tejto normy je umožniť organizáciám preukazovať dodržiavanie bezpečnosti potravín, plniť politiku bezpečnosti potravín, získať certifikát alebo vyhlásiť zhodu. Norma obsahuje aj požiadavky na systém HACCP. Je aplikovateľná na všetky organizácie, ktoré sú zahrnuté v niektorom stupni potravinárskeho reťazca. Bezpečnosť potravín sa týka prítomnosti rizík pochádzajúcich z potravín v bode konzumácie. Preto sa bezpečnosť potravín zaisťuje spoločným úsilím všetkých strán zúčastnených na potravinárskom reťazci. Patria medzi ne aj poskytovatelia služieb.

Štandard BRC

Vytvorilo Britské konzorcium maloobchodníkov. V súčasnej dobe sa stal tento štandard najlepšou praxou v mnohých dodávateľských reťazcoch. Norma vyžaduje prijatie a zavedenie analýzy rizík, dokumentovaný a efektívny systém manažérstva kvality, riadenia podnikových environmentálnych noriem, produktov, procesov a pracovníkov.

Štandard IFS

Je obdobnou normou ako štandard BRC Medzinárodnú potravinársku normu IFS (International Food Standard) vytvorili nemeckí a francúzski obchodníci. Je to štandard uplatňovaný v obchodných reťazcoch.

Spoločným základom všetkých štandardov je:

  • systém HACCP
  • riadenie rizík
  • bezpečnosť potravín
  • a ochrana spotrebiteľa

Štandard Eurep Gap

Je určený prvovýrobcom – pestovateľom ovocia, zeleniny, chovateľom hospodárskych zvierat. Princípom je jednotný postup výkonu inšpekcie a auditov a neštátna kontrola dodržiavania legislatívnych požiadaviek.

FAMI-QS (Feed Additives and preMIxtures Quality System)

Je štandard vyvinutý pre odvetvie krmív – konkrétne pre obchod a výrobu aditív a premixov. Zmyslom tohto štandardu je, minimalizovať potenciálne riziko v oblasti krmív pre zvieratá, ktoré by mohlo znamenať riziko pre človeka. V tomto štandarde sú zakomponované požiadavky regulujúce oblasť hygienických zásad u výrobcov krmív, ktoré stanovuje Európska únia, a preto sú taktiež zásady a princípy štandardov ISO 9001:2000 a HACCP súčasťou nového štandardu FAMI-QS. Aj z tohto dôvodu je FAMIQS uznané ANIMAL FEED PRODUCTBOARD (Holandsko), OVOCOM (Belgie) a QUALITÄT UND SICHERHEIT (Nemecko).

GMP

Séria štandardov pre odvetvie výroby krmív. Zmyslom štandardov je minimalizovať potenciálne riziko v oblasti krmív pre zvieratá, ktoré by vo svojom dôsledku mohlo znamenať riziko pre človeka.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.