EN|SK
Eurocontrol - Logo
Servis

Servis

Udržiavanie a zlepšovanie manažérskych systémov

Udržiavanie a zlepšovanie MS (Servis) zahŕňa nasledovné činnosti:

 1. administratívne práce spojené s požiadavkami normy – aktualizácia dokumentácie, riadenie dokumentácie a pod.,
 2. výkon interných auditov,
 3. navrhovanie nápravných a preventívnych opatrení – na základe výsledkov IA, nezhôd, reklamácii, interných zistení, …,
 4. pomoc pri hodnotení ukazovateľov efektívnosti procesov,
 5. príprava podkladov a správy pre Preskúmanie systému,
 6. odborná pomoc pri riadení a riešení nezhôd,
 7. preškoľovanie pracovníkov spoločnosti ohľadom systému, dokumentácie a zmien s tým spojených,
 8. zastupovanie pri kontrolných, recertifikačných, prípadne zákazníckych auditoch,
 9. predkladanie návrhov na zlepšovanie manažérskeho systému.

Servis systému ponúkame v 2 variantách

„Full“ servis

Zameriava sa na všetky vyššie uvedené oblasti servisných činností, pričom frekvenciu a rozsah konzultácií je stanovený v harmonograme servisných prác dohodnutom so zákazníkom.

Čiastkový servis

Spočíva vo výbere činností z vyššie uvedených oblastí a rozsah oblastí a frekvencia poskytovaných služieb závisí len od potrieb zákazníka. Čiastkový servis obvykle realizujeme ako pomoc klientovi pri príprave manažérskeho systému pred kontrolným/recertifikačným auditom.

Využitie našich služieb v oblasti „servisu“ systému Vám prinesie viacero výhod

 • odbremenenie Vašich zamestnancov od niektorých povinností vyplývajúcich z požiadaviek normy podľa ktorej je Váš manažérsky systém zavedený a certifikovaný (starostlivosť o dokumentáciu systému, vykonávanie interných auditov, riadenie nápravnej a preventívnej činnosti, vyhodnocovanie výkonnosti procesov, sledovanie zmien v manažmente kvality, …),
 • efektívnejšie zabezpečovanie činností potrebných pre udržiavanie a rozvoj systému profesionálnym konzultantom,
 • úspora času pri vykonávaní uvedených činností (profesionálny konzultant je schopný vykonať mnohé činnosti v systému až o ½ času rýchlejšie a efektívnejšie, ako zamestnanec, ktorý má kvantum svojich vlastných povinností)
 • úspora nákladov,
 • získanie objektívnejších informácií a výsledkov o fungovaní systému pre vedenie spoločnosti (z interných auditov, z analýz),
 • bezproblémový priebeh kontrolných a recertifikačných auditov (náš konzultant sa na dobu auditu stáva „Vaším zamestnancom“ a háji Vaše záujmy).
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.