EN|SK
Eurocontrol - Logo
Nová norma ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016
EUROCONTROLNová norma ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016

Nová norma ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016.

UPDATE Systému environmentálneho manažérstva

Zmyslom normy ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu je prevencia a plánované znižovanie negatívnych dopadov činností, produktov a služieb organizácii na životné prostredie. Pôvodná prvá norma bola vydaná ešte v roku 1996. V roku 2004 bolo vydané druhé vydanie a od roku 2015 je platné aktuálne vydanie tejto normy. Uvedená norma bola následne prevzatá do sústavy slovenských technických noriem STN a vydaná v slovenskej verzii v roku 2016.Od spoločností, ktoré majú zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, sa očakáva že by sa mali so zmenami, ktoré prináša posledná revízia normy ISO 14001, oboznámiť a následne zaktualizovať svoje systémy environmentálneho manažérstva a implementovať nové požiadavky.Pre normu ISO 14001 je dôležitá najmä kompatibilita s normou ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality, s ktorou je najčastejšie spájaná v integrovaných manažérskych systémoch.


Nová norma ISO 14001 je výraznejšie zameraná na využitie EMS pre strategické riadenie organizácie, zlepšovania environmentálnej výkonnosti,
zvažovanie rizík a príležitostí, dôraz na úlohu vedenia v SEM, dôraz na procesný prístup,
kompatibilita s inými normami pre manažérske systémy.

Prechodné obdobie pre ISO 14001:2015. je rovnako ako pre ISO 9001 stanovené na 3 roky, do 15.septembra 2018, po ktorom už budú platné len požiadavky a certifikácie podľa normy ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016.

Certifikovaným organizáciám podľa ISO 14001:2004 sa odporúča vykonať tieto kroky:

  • Identifikovať oblasti, ktoré je potrebné riešiť, aby spĺňali nové požiadavky,
  • Vypracovať implementačný plán,
  • Zabezpečiť primerané zaškolenie a povedomie všetkých zainteresovaných strán, ktoré majú vplyv na efektívnosť organizácie,
  • aktualizovať existujúci systém environmentálneho manažérstva s cieľom splniť revidované požiadavky a zabezpečiť overenie účinnosti.

Bude nám cťou, ak Vám budeme môcť so zabezpečením a realizáciou zmien v systéme environmentálneho manažérstva vo Vašej spoločnosti pomôcť.Neváhajte nás kontaktovať .

Tím EUROCONTROL s.r.o.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.