EN|SK
Eurocontrol - Logo
ISO 50001 – systémy energetického manažérstva
EUROCONTROLISO 50001 – systémy energetického manažérstva

ISO 50001 – systémy energetického manažérstva energy Medzinárodná norma ISO 50001:2011 špecifikuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu. Jej zámerom je umožniť organizáciám systematicky sledovať prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania energie a spotreby. ISO 50001 môže byť zavedená v organizáciách ako samostatná norma, ale je ju možné integrovať aj s inými systémami riadenia ako sú ISO 9001 a ISO 14001. Je určená pre všetky typy organizácii, ktoré chcú mať nastavenú energetickú politiku a na verejnosť ju preukazovať vydaným osvedčením. ISO 50001 je založená na modeli manažérskeho systému neustáleho zlepšovania využívanom aj inými známymi normami ako ISO 9001 alebo ISO 14001. To uľahčuje organizáciám integrovanie systému energetického manažmentu do ostatných manažérskych systémov. ISO 50001:2011 poskytuje organizáciám rámec požiadaviek na:

 • rozvíjanie politiky pre efektívnejšie využívanie energie,
 • stanovenie cieľov za účelom plnenia energetickej politiky,
 • prijímanie rozhodnutí o využití energie,
 • meranie výsledkov,
 • neustále zlepšovanie hospodárenia s energiou.

Prínosy systému energetického manažérstva pre organizáciu: Efektívne využívanie energie pomáha organizáciám ušetriť peniaze, rovnako ako pomáha šetriť zdroje a zabraňovať zmenám klimatických podmienok. ISO 50001 podporuje organizácie vo všetkých odvetviach v efektívnejšom využívaní energie, a to prostredníctvom rozvoja energetického manažérskeho systému. Systém energetického manažérstva umožňuje organizáciám:

 • zredukovať emisie bez negatívneho vplyvu na prevádzky,
 • pokračovať v zlepšovaní využitia energie a produktov,
 • definovať súčasný stav využitia energie a zdokumentovať úspory pre interné alebo externé použitie,
 • aktívne riadiť využitie energie a náklady,
 • zvýšiť pracovnú morálku.

V čom spočíva budovanie systému energetického manažérstva: Organizácia, ktorá si chce zaviesť systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 by mala:

 • vykonať analýzu súčasného stavu riadenia energíí,
 • stanoviť energetický tím,
 • vytvoriť, implementovať, a udržiavať energetickú politiku,
 • stanoviť energetické ciele, baseline pre porovnávanie spotreby, benchmarky a energetické indikátori,
 • definovať kontrolné mechanizmy a spracovať dokumentáciu.
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.